โรงเรียนบ้านโพนหิน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 3 14 0 5
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.64 % 63.64 % 0.00 % 22.73 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 0 0 5 50 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.21 % 52.08 % 0.00 % 42.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 0 0 8 64 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.78 % 54.24 % 0.00 % 38.98 %

118 : 0 , 0 , 8 , 64 , 0 , 46...0.00 , 0.00 , 6.78 , 54.24 , 0.00 , 38.98 = 72 : 61.02
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 61.02%

Powered By www.thaieducation.net