โรงเรียนบ้านหนองแหน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 13 1 1 0 0 19
ร้อยละ 38.24 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 55.88 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 16 2 6 0 0 95
ร้อยละ 13.45 % 1.68 % 5.04 % 0.00 % 0.00 % 79.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 29 3 7 0 0 114
ร้อยละ 18.95 % 1.96 % 4.58 % 0.00 % 0.00 % 74.51 %

153 : 29 , 3 , 7 , 0 , 0 , 114...18.95 , 1.96 , 4.58 , 0.00 , 0.00 , 74.51 = 39 : 25.49
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 25.49%

Powered By www.thaieducation.net