โรงเรียนบ้านหนองแหน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 9 1 0 18 1 7
ร้อยละ 25.00 % 2.78 % 0.00 % 50.00 % 2.78 % 19.44 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 9 3 9 9 9 89
ร้อยละ 7.03 % 2.34 % 7.03 % 7.03 % 7.03 % 69.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 18 4 9 27 10 96
ร้อยละ 10.98 % 2.44 % 5.49 % 16.46 % 6.10 % 58.54 %

164 : 18 , 4 , 9 , 27 , 10 , 96...10.98 , 2.44 , 5.49 , 16.46 , 6.10 , 58.54 = 68 : 41.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 41.46%

Powered By www.thaieducation.net