โรงเรียนบ้านโพนทัน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 5 2 0 0 19
ร้อยละ 10.34 % 17.24 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 65.52 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 5 14 6 2 1 61
ร้อยละ 5.62 % 15.73 % 6.74 % 2.25 % 1.12 % 68.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 52
ร้อยละ 5.00 % 3.33 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 11 21 11 2 1 132
ร้อยละ 6.18 % 11.80 % 6.18 % 1.12 % 0.56 % 74.16 %

118 : 8 , 19 , 8 , 2 , 1 , 80...6.78 , 16.10 , 6.78 , 1.69 , 0.85 , 67.80 = 38 : 32.20
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.84%

Powered By www.thaieducation.net