โรงเรียนบ้านโพนทัน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 9 5 6 0 0 70
ร้อยละ 10.00 % 5.56 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 4 3 3 1 0 46
ร้อยละ 7.02 % 5.26 % 5.26 % 1.75 % 0.00 % 80.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 13 8 9 1 0 138
ร้อยละ 7.69 % 4.73 % 5.33 % 0.59 % 0.00 % 81.66 %

112 : 9 , 5 , 6 , 0 , 0 , 92...8.04 , 4.46 , 5.36 , 0.00 , 0.00 , 82.14 = 20 : 17.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.34%

Powered By www.thaieducation.net