โรงเรียนบ้านโพนทัน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 9 4 6 0 0 69
ร้อยละ 10.23 % 4.55 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 78.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 4 3 3 1 0 46
ร้อยละ 7.02 % 5.26 % 5.26 % 1.75 % 0.00 % 80.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 13 7 9 1 0 136
ร้อยละ 7.83 % 4.22 % 5.42 % 0.60 % 0.00 % 81.93 %

109 : 9 , 4 , 6 , 0 , 0 , 90...8.26 , 3.67 , 5.50 , 0.00 , 0.00 , 82.57 = 19 : 17.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.07%

Powered By www.thaieducation.net