โรงเรียนบ้านโพนทัน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 27
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 3 1 0 1 0 85
ร้อยละ 3.33 % 1.11 % 0.00 % 1.11 % 0.00 % 94.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 55
ร้อยละ 3.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 7 1 0 1 0 167
ร้อยละ 3.98 % 0.57 % 0.00 % 0.57 % 0.00 % 94.89 %

119 : 5 , 1 , 0 , 1 , 0 , 112...4.20 , 0.84 , 0.00 , 0.84 , 0.00 , 94.12 = 7 : 5.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.11%

Powered By www.thaieducation.net