โรงเรียนบ้านนกเหาะ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 26
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.30 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 3 10 0 0 0 92
ร้อยละ 2.86 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 5 17 0 0 0 15
ร้อยละ 13.51 % 45.95 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 40.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 9 27 0 0 0 133
ร้อยละ 5.33 % 15.98 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.70 %

132 : 4 , 10 , 0 , 0 , 0 , 118...3.03 , 7.58 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 89.39 = 14 : 10.61
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30%

Powered By www.thaieducation.net