โรงเรียนบ้านนกเหาะ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 24
ร้อยละ 7.41 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 4 11 0 0 0 90
ร้อยละ 3.81 % 10.48 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 7 20 0 0 0 10
ร้อยละ 18.92 % 54.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 27.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 13 32 0 0 0 124
ร้อยละ 7.69 % 18.93 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 73.37 %

132 : 6 , 12 , 0 , 0 , 0 , 114...4.55 , 9.09 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 86.36 = 18 : 13.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.63%

Powered By www.thaieducation.net