โรงเรียนบ้านนกเหาะ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 24
ร้อยละ 7.41 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 5 0 12 0 0 85
ร้อยละ 4.90 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.92 % 0.00 % 0.00 % 81.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 7 0 20 0 0 139
ร้อยละ 4.22 % 0.00 % 12.05 % 0.00 % 0.00 % 83.73 %

129 : 7 , 0 , 13 , 0 , 0 , 109...5.43 , 0.00 , 10.08 , 0.00 , 0.00 , 84.50 = 20 : 15.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.27%

Powered By www.thaieducation.net