โรงเรียนบ้านนกเหาะ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 23
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 6 0 14 0 0 82
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 13.73 % 0.00 % 0.00 % 80.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 24.32 % 0.00 % 0.00 % 75.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 9 0 24 0 0 133
ร้อยละ 5.42 % 0.00 % 14.46 % 0.00 % 0.00 % 80.12 %

129 : 9 , 0 , 15 , 0 , 0 , 105...6.98 , 0.00 , 11.63 , 0.00 , 0.00 , 81.40 = 24 : 18.60
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.88%

Powered By www.thaieducation.net