โรงเรียนบ้านนกเหาะ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 26
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 91
ร้อยละ 4.95 % 0.00 % 4.95 % 0.00 % 0.00 % 90.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 96.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 7 0 6 0 0 144
ร้อยละ 4.46 % 0.00 % 3.82 % 0.00 % 0.00 % 91.72 %

129 : 7 , 0 , 5 , 0 , 0 , 117...5.43 , 0.00 , 3.88 , 0.00 , 0.00 , 90.70 = 12 : 9.30
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.28%

Powered By www.thaieducation.net