โรงเรียนบ้านนกเหาะ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 25
ร้อยละ 10.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 7 0 8 0 0 86
ร้อยละ 6.93 % 0.00 % 7.92 % 0.00 % 0.00 % 85.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 25
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 11 0 10 0 0 136
ร้อยละ 7.01 % 0.00 % 6.37 % 0.00 % 0.00 % 86.62 %

129 : 10 , 0 , 8 , 0 , 0 , 111...7.75 , 0.00 , 6.20 , 0.00 , 0.00 , 86.05 = 18 : 13.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.38%

Powered By www.thaieducation.net