โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 1 8 1 3 16
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 26.67 % 3.33 % 10.00 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 10 8 12 6 10 59
ร้อยละ 9.52 % 7.62 % 11.43 % 5.71 % 9.52 % 56.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 1 0 4 0 4 9
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 22.22 % 0.00 % 22.22 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 12 9 24 7 17 84
ร้อยละ 7.84 % 5.88 % 15.69 % 4.58 % 11.11 % 54.90 %

135 : 11 , 9 , 20 , 7 , 13 , 75...8.15 , 6.67 , 14.81 , 5.19 , 9.63 , 55.56 = 60 : 44.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 45.10%

Powered By www.thaieducation.net