โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 4 5 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 12.50 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 71.88 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 12 10 5 2 1 76
ร้อยละ 11.32 % 9.43 % 4.72 % 1.89 % 0.94 % 71.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 12
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 15 14 13 2 1 111
ร้อยละ 9.62 % 8.97 % 8.33 % 1.28 % 0.64 % 71.15 %

138 : 12 , 14 , 10 , 2 , 1 , 99...8.70 , 10.14 , 7.25 , 1.45 , 0.72 , 71.74 = 39 : 28.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 28.85%

Powered By www.thaieducation.net