โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 1 3 4 2 31
ร้อยละ 2.38 % 2.38 % 7.14 % 9.52 % 4.76 % 73.81 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 2 5 11 9 5 64
ร้อยละ 2.08 % 5.21 % 11.46 % 9.38 % 5.21 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13
จำนวน(คน) 0 1 3 0 2 7
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 23.08 % 0.00 % 15.38 % 53.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 3 7 17 13 9 102
ร้อยละ 1.99 % 4.64 % 11.26 % 8.61 % 5.96 % 67.55 %

138 : 3 , 6 , 14 , 13 , 7 , 95...2.17 , 4.35 , 10.14 , 9.42 , 5.07 , 68.84 = 43 : 31.16
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 32.45%

Powered By www.thaieducation.net