โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 1 1 3 4 2 30
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 7.32 % 9.76 % 4.88 % 73.17 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 2 5 11 9 5 64
ร้อยละ 2.08 % 5.21 % 11.46 % 9.38 % 5.21 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13
จำนวน(คน) 0 1 3 0 2 7
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 23.08 % 0.00 % 15.38 % 53.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 3 7 17 13 9 101
ร้อยละ 2.00 % 4.67 % 11.33 % 8.67 % 6.00 % 67.33 %

137 : 3 , 6 , 14 , 13 , 7 , 94...2.19 , 4.38 , 10.22 , 9.49 , 5.11 , 68.61 = 43 : 31.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 32.67%

Powered By www.thaieducation.net