โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 95.12 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 91
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.19 % 0.00 % 0.00 % 93.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13
จำนวน(คน) 0 1 0 0 1 11
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 7.69 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 0 1 8 0 1 141
ร้อยละ 0.00 % 0.66 % 5.30 % 0.00 % 0.66 % 93.38 %

138 : 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 130...0.00 , 0.00 , 5.80 , 0.00 , 0.00 , 94.20 = 8 : 5.80
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.62%

Powered By www.thaieducation.net