โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 91
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.19 % 0.00 % 0.00 % 93.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13
จำนวน(คน) 0 1 0 0 1 11
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 7.69 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 0 1 6 0 1 138
ร้อยละ 0.00 % 0.68 % 4.11 % 0.00 % 0.68 % 94.52 %

133 : 0 , 0 , 6 , 0 , 0 , 127...0.00 , 0.00 , 4.51 , 0.00 , 0.00 , 95.49 = 6 : 4.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.48%

Powered By www.thaieducation.net