โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 3 1 0 0 28
ร้อยละ 3.03 % 9.09 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 4 2 7 1 0 73
ร้อยละ 4.60 % 2.30 % 8.05 % 1.15 % 0.00 % 83.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 5 5 8 1 0 101
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 6.67 % 0.83 % 0.00 % 84.17 %

120 : 5 , 5 , 8 , 1 , 0 , 101...4.17 , 4.17 , 6.67 , 0.83 , 0.00 , 84.17 = 19 : 15.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.83%

Powered By www.thaieducation.net