โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 2 8 2 2 25
ร้อยละ 7.14 % 4.76 % 19.05 % 4.76 % 4.76 % 59.52 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 7 6 5 5 3 62
ร้อยละ 7.95 % 6.82 % 5.68 % 5.68 % 3.41 % 70.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 5 3 2 0 36
ร้อยละ 4.17 % 10.42 % 6.25 % 4.17 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 12 13 16 9 5 123
ร้อยละ 6.74 % 7.30 % 8.99 % 5.06 % 2.81 % 69.10 %

130 : 10 , 8 , 13 , 7 , 5 , 87...7.69 , 6.15 , 10.00 , 5.38 , 3.85 , 66.92 = 43 : 33.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90%

Powered By www.thaieducation.net