โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 2 8 1 2 25
ร้อยละ 7.32 % 4.88 % 19.51 % 2.44 % 4.88 % 60.98 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 7 6 3 6 4 62
ร้อยละ 7.95 % 6.82 % 3.41 % 6.82 % 4.55 % 70.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 5 5 3 5 28
ร้อยละ 4.17 % 10.42 % 10.42 % 6.25 % 10.42 % 58.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 12 13 16 10 11 115
ร้อยละ 6.78 % 7.34 % 9.04 % 5.65 % 6.21 % 64.97 %

129 : 10 , 8 , 11 , 7 , 6 , 87...7.75 , 6.20 , 8.53 , 5.43 , 4.65 , 67.44 = 42 : 32.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 35.03%

Powered By www.thaieducation.net