โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 2 10 1 2 23
ร้อยละ 7.32 % 4.88 % 24.39 % 2.44 % 4.88 % 56.10 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 7 9 4 7 4 57
ร้อยละ 7.95 % 10.23 % 4.55 % 7.95 % 4.55 % 64.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 2 5 5 4 5 26
ร้อยละ 4.26 % 10.64 % 10.64 % 8.51 % 10.64 % 55.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 12 16 19 12 11 106
ร้อยละ 6.82 % 9.09 % 10.80 % 6.82 % 6.25 % 60.23 %

129 : 10 , 11 , 14 , 8 , 6 , 80...7.75 , 8.53 , 10.85 , 6.20 , 4.65 , 62.02 = 49 : 37.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 39.77%

Powered By www.thaieducation.net