โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 33
ร้อยละ 5.00 % 2.50 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 82.50 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 2 4 5 0 0 78
ร้อยละ 2.25 % 4.49 % 5.62 % 0.00 % 0.00 % 87.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 3 3 5 0 0 38
ร้อยละ 6.12 % 6.12 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 77.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 7 8 14 0 0 149
ร้อยละ 3.93 % 4.49 % 7.87 % 0.00 % 0.00 % 83.71 %

129 : 4 , 5 , 9 , 0 , 0 , 111...3.10 , 3.88 , 6.98 , 0.00 , 0.00 , 86.05 = 18 : 13.95
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.29%

Powered By www.thaieducation.net