โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 1 5 0 0 20
ร้อยละ 13.33 % 3.33 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 2 3 7 0 0 87
ร้อยละ 2.02 % 3.03 % 7.07 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 3 5 4 0 0 28
ร้อยละ 7.50 % 12.50 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 9 9 16 0 0 135
ร้อยละ 5.33 % 5.33 % 9.47 % 0.00 % 0.00 % 79.88 %

129 : 6 , 4 , 12 , 0 , 0 , 107...4.65 , 3.10 , 9.30 , 0.00 , 0.00 , 82.95 = 22 : 17.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.12%

Powered By www.thaieducation.net