โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 1 1 0 2 24
ร้อยละ 6.67 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 6.67 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 3 2 8 0 1 86
ร้อยละ 3.00 % 2.00 % 8.00 % 0.00 % 1.00 % 86.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 2 5 2 0 2 29
ร้อยละ 5.00 % 12.50 % 5.00 % 0.00 % 5.00 % 72.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 7 8 11 0 5 139
ร้อยละ 4.12 % 4.71 % 6.47 % 0.00 % 2.94 % 81.76 %

130 : 5 , 3 , 9 , 0 , 3 , 110...3.85 , 2.31 , 6.92 , 0.00 , 2.31 , 84.62 = 20 : 15.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.24%

Powered By www.thaieducation.net