โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 0 0 2 0 26
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 92
ร้อยละ 2.00 % 0.00 % 6.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 3 3 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 7.50 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 4 3 9 2 0 152
ร้อยละ 2.35 % 1.76 % 5.29 % 1.18 % 0.00 % 89.41 %

130 : 4 , 0 , 6 , 2 , 0 , 118...3.08 , 0.00 , 4.62 , 1.54 , 0.00 , 90.77 = 12 : 9.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.59%

Powered By www.thaieducation.net