โรงเรียนบ้านแสนสี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 3 9 1 12 10 71
ร้อยละ 2.83 % 8.49 % 0.94 % 11.32 % 9.43 % 66.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 3 9 1 12 10 159
ร้อยละ 1.55 % 4.64 % 0.52 % 6.19 % 5.15 % 81.96 %

145 : 3 , 9 , 1 , 12 , 10 , 110...2.07 , 6.21 , 0.69 , 8.28 , 6.90 , 75.86 = 35 : 24.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 18.04%

Powered By www.thaieducation.net