โรงเรียนบ้านแสนสี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 1 1 1 2 31
ร้อยละ 0.00 % 2.78 % 2.78 % 2.78 % 5.56 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 3 6 6 9 12 75
ร้อยละ 2.70 % 5.41 % 5.41 % 8.11 % 10.81 % 67.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 4 10 10 14 10 5
ร้อยละ 7.55 % 18.87 % 18.87 % 26.42 % 18.87 % 9.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 7 17 17 24 24 111
ร้อยละ 3.50 % 8.50 % 8.50 % 12.00 % 12.00 % 55.50 %

147 : 3 , 7 , 7 , 10 , 14 , 106...2.04 , 4.76 , 4.76 , 6.80 , 9.52 , 72.11 = 41 : 27.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50%

Powered By www.thaieducation.net