โรงเรียนบ้านแสนสี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 2 1 1 0 23
ร้อยละ 12.90 % 6.45 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 74.19 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 6 2 6 3 0 91
ร้อยละ 5.56 % 1.85 % 5.56 % 2.78 % 0.00 % 84.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 5 1 5 0 0 45
ร้อยละ 8.93 % 1.79 % 8.93 % 0.00 % 0.00 % 80.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 15 5 12 4 0 159
ร้อยละ 7.69 % 2.56 % 6.15 % 2.05 % 0.00 % 81.54 %

139 : 10 , 4 , 7 , 4 , 0 , 114...7.19 , 2.88 , 5.04 , 2.88 , 0.00 , 82.01 = 25 : 17.99
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.46%

Powered By www.thaieducation.net