โรงเรียนบ้านแสนสี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 6 2 0 1 0 22
ร้อยละ 19.35 % 6.45 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 7 2 5 0 0 94
ร้อยละ 6.48 % 1.85 % 4.63 % 0.00 % 0.00 % 87.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 6 0 4 0 0 46
ร้อยละ 10.71 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 19 4 9 1 0 162
ร้อยละ 9.74 % 2.05 % 4.62 % 0.51 % 0.00 % 83.08 %

139 : 13 , 4 , 5 , 1 , 0 , 116...9.35 , 2.88 , 3.60 , 0.72 , 0.00 , 83.45 = 23 : 16.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.92%

Powered By www.thaieducation.net