โรงเรียนบ้านโพนแท่น (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 32
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 91.43 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 14 0 4 0 0 70
ร้อยละ 15.91 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 79.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
170
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 164
ร้อยละ 2.35 % 0.00 % 1.18 % 0.00 % 0.00 % 96.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 293 คน
จำนวน(คน) 19 0 8 0 0 266
ร้อยละ 6.48 % 0.00 % 2.73 % 0.00 % 0.00 % 90.78 %

123 : 15 , 0 , 6 , 0 , 0 , 102...12.20 , 0.00 , 4.88 , 0.00 , 0.00 , 82.93 = 21 : 17.07
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 293 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.22%

Powered By www.thaieducation.net