โรงเรียนบ้านโพนแท่น (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 32
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 91.43 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 16 0 5 0 0 67
ร้อยละ 18.18 % 0.00 % 5.68 % 0.00 % 0.00 % 76.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 40
ร้อยละ 10.64 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 85.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 22 0 9 0 0 139
ร้อยละ 12.94 % 0.00 % 5.29 % 0.00 % 0.00 % 81.76 %

123 : 17 , 0 , 7 , 0 , 0 , 99...13.82 , 0.00 , 5.69 , 0.00 , 0.00 , 80.49 = 24 : 19.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.24%

Powered By www.thaieducation.net