โรงเรียนบ้านโพนแท่น (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 32
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 91.43 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 18 0 6 0 0 64
ร้อยละ 20.45 % 0.00 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 42
ร้อยละ 6.38 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 89.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 22 0 10 0 0 138
ร้อยละ 12.94 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 81.18 %

123 : 19 , 0 , 8 , 0 , 0 , 96...15.45 , 0.00 , 6.50 , 0.00 , 0.00 , 78.05 = 27 : 21.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.82%

Powered By www.thaieducation.net