โรงเรียนบ้านโพนแท่น (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 32
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 91.43 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 19 0 6 3 0 60
ร้อยละ 21.59 % 0.00 % 6.82 % 3.41 % 0.00 % 68.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 42
ร้อยละ 6.38 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 89.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 23 0 10 3 0 134
ร้อยละ 13.53 % 0.00 % 5.88 % 1.76 % 0.00 % 78.82 %

123 : 20 , 0 , 8 , 3 , 0 , 92...16.26 , 0.00 , 6.50 , 2.44 , 0.00 , 74.80 = 31 : 25.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.18%

Powered By www.thaieducation.net