โรงเรียนบ้านโพนแท่น (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 31
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 13 9 8 5 0 77
ร้อยละ 11.61 % 8.04 % 7.14 % 4.46 % 0.00 % 68.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 3 4 8 0 0 39
ร้อยละ 5.56 % 7.41 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 17 14 16 5 0 147
ร้อยละ 8.54 % 7.04 % 8.04 % 2.51 % 0.00 % 73.87 %

145 : 14 , 10 , 8 , 5 , 0 , 108...9.66 , 6.90 , 5.52 , 3.45 , 0.00 , 74.48 = 37 : 25.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.13%

Powered By www.thaieducation.net