โรงเรียนบ้านโพนแท่น (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 31
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 10 9 8 5 0 78
ร้อยละ 9.09 % 8.18 % 7.27 % 4.55 % 0.00 % 70.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 1 4 8 0 0 41
ร้อยละ 1.85 % 7.41 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 75.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 12 14 16 5 0 150
ร้อยละ 6.09 % 7.11 % 8.12 % 2.54 % 0.00 % 76.14 %

143 : 11 , 10 , 8 , 5 , 0 , 109...7.69 , 6.99 , 5.59 , 3.50 , 0.00 , 76.22 = 34 : 23.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.86%

Powered By www.thaieducation.net