โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 29
ร้อยละ 12.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 11 3 9 0 0 50
ร้อยละ 15.07 % 4.11 % 12.33 % 0.00 % 0.00 % 68.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 3 2 4 0 0 30
ร้อยละ 7.69 % 5.13 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 18 5 13 0 0 109
ร้อยละ 12.41 % 3.45 % 8.97 % 0.00 % 0.00 % 75.17 %

106 : 15 , 3 , 9 , 0 , 0 , 79...14.15 , 2.83 , 8.49 , 0.00 , 0.00 , 74.53 = 27 : 25.47
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24.83%

Powered By www.thaieducation.net