โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 30
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 2 3 8 1 0 57
ร้อยละ 2.82 % 4.23 % 11.27 % 1.41 % 0.00 % 80.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 29
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 82.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 5 4 12 2 0 116
ร้อยละ 3.60 % 2.88 % 8.63 % 1.44 % 0.00 % 83.45 %

104 : 3 , 3 , 10 , 1 , 0 , 87...2.88 , 2.88 , 9.62 , 0.96 , 0.00 , 83.65 = 17 : 16.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.55%

Powered By www.thaieducation.net