โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 97.06 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 64
ร้อยละ 1.37 % 0.00 % 10.96 % 0.00 % 0.00 % 87.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 94.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 1 0 11 0 0 130
ร้อยละ 0.70 % 0.00 % 7.75 % 0.00 % 0.00 % 91.55 %

107 : 1 , 0 , 9 , 0 , 0 , 97...0.93 , 0.00 , 8.41 , 0.00 , 0.00 , 90.65 = 10 : 9.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.45%

Powered By www.thaieducation.net