โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 4 8 2 0 1 31
ร้อยละ 8.70 % 17.39 % 4.35 % 0.00 % 2.17 % 67.39 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 26 9 9 0 0 94
ร้อยละ 18.84 % 6.52 % 6.52 % 0.00 % 0.00 % 68.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 5 3 8 0 0 35
ร้อยละ 9.80 % 5.88 % 15.69 % 0.00 % 0.00 % 68.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 35 20 19 0 1 160
ร้อยละ 14.89 % 8.51 % 8.09 % 0.00 % 0.43 % 68.09 %

184 : 30 , 17 , 11 , 0 , 1 , 125...16.30 , 9.24 , 5.98 , 0.00 , 0.54 , 67.93 = 59 : 32.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 31.91%

Powered By www.thaieducation.net