โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 10 1 0 1 29
ร้อยละ 10.87 % 21.74 % 2.17 % 0.00 % 2.17 % 63.04 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 28 9 10 0 0 91
ร้อยละ 20.29 % 6.52 % 7.25 % 0.00 % 0.00 % 65.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 5 3 8 0 0 35
ร้อยละ 9.80 % 5.88 % 15.69 % 0.00 % 0.00 % 68.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 38 22 19 0 1 155
ร้อยละ 16.17 % 9.36 % 8.09 % 0.00 % 0.43 % 65.96 %

184 : 33 , 19 , 11 , 0 , 1 , 120...17.93 , 10.33 , 5.98 , 0.00 , 0.54 , 65.22 = 64 : 34.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 34.04%

Powered By www.thaieducation.net