โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 7 8 6 4 1 28
ร้อยละ 12.96 % 14.81 % 11.11 % 7.41 % 1.85 % 51.85 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 12 10 16 5 2 85
ร้อยละ 9.23 % 7.69 % 12.31 % 3.85 % 1.54 % 65.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 6 5 15 3 4 17
ร้อยละ 12.00 % 10.00 % 30.00 % 6.00 % 8.00 % 34.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 25 23 37 12 7 130
ร้อยละ 10.68 % 9.83 % 15.81 % 5.13 % 2.99 % 55.56 %

184 : 19 , 18 , 22 , 9 , 3 , 113...10.33 , 9.78 , 11.96 , 4.89 , 1.63 , 61.41 = 71 : 38.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44%

Powered By www.thaieducation.net