โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 8 9 7 4 1 25
ร้อยละ 14.81 % 16.67 % 12.96 % 7.41 % 1.85 % 46.30 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 14 11 22 5 2 76
ร้อยละ 10.77 % 8.46 % 16.92 % 3.85 % 1.54 % 58.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 8 5 15 3 4 14
ร้อยละ 16.33 % 10.20 % 30.61 % 6.12 % 8.16 % 28.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 30 25 44 12 7 115
ร้อยละ 12.88 % 10.73 % 18.88 % 5.15 % 3.00 % 49.36 %

184 : 22 , 20 , 29 , 9 , 3 , 101...11.96 , 10.87 , 15.76 , 4.89 , 1.63 , 54.89 = 83 : 45.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 50.64%

Powered By www.thaieducation.net