โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 5 1 1 0 0 15
ร้อยละ 22.73 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 7 1 5 0 0 44
ร้อยละ 12.28 % 1.75 % 8.77 % 0.00 % 0.00 % 77.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 12 2 6 0 0 59
ร้อยละ 15.19 % 2.53 % 7.59 % 0.00 % 0.00 % 74.68 %

79 : 12 , 2 , 6 , 0 , 0 , 59...15.19 , 2.53 , 7.59 , 0.00 , 0.00 , 74.68 = 20 : 25.32
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 25.32%

Powered By www.thaieducation.net