โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 3 0 1 4 12
ร้อยละ 13.04 % 13.04 % 0.00 % 4.35 % 17.39 % 52.17 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 3 2 10 0 0 42
ร้อยละ 5.26 % 3.51 % 17.54 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 6 5 10 1 4 54
ร้อยละ 7.50 % 6.25 % 12.50 % 1.25 % 5.00 % 67.50 %

80 : 6 , 5 , 10 , 1 , 4 , 54...7.50 , 6.25 , 12.50 , 1.25 , 5.00 , 67.50 = 26 : 32.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50%

Powered By www.thaieducation.net