โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 8 0 0 0 0 14
ร้อยละ 36.36 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 45
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 12.96 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 10 0 7 0 0 59
ร้อยละ 13.16 % 0.00 % 9.21 % 0.00 % 0.00 % 77.63 %

76 : 10 , 0 , 7 , 0 , 0 , 59...13.16 , 0.00 , 9.21 , 0.00 , 0.00 , 77.63 = 17 : 22.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.37%

Powered By www.thaieducation.net