โรงเรียนบ้านป่ายาง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 1 1 3 2 3
ร้อยละ 16.67 % 8.33 % 8.33 % 25.00 % 16.67 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 1 2 10 3 12 42
ร้อยละ 1.43 % 2.86 % 14.29 % 4.29 % 17.14 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 3 3 11 6 14 45
ร้อยละ 3.66 % 3.66 % 13.41 % 7.32 % 17.07 % 54.88 %

82 : 3 , 3 , 11 , 6 , 14 , 45...3.66 , 3.66 , 13.41 , 7.32 , 17.07 , 54.88 = 37 : 45.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 45.12%

Powered By www.thaieducation.net