โรงเรียนบ้านป่ายาง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 3 1 0 4 1 2
ร้อยละ 27.27 % 9.09 % 0.00 % 36.36 % 9.09 % 18.18 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 1 2 10 3 12 45
ร้อยละ 1.37 % 2.74 % 13.70 % 4.11 % 16.44 % 61.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 4 3 10 7 13 47
ร้อยละ 4.76 % 3.57 % 11.90 % 8.33 % 15.48 % 55.95 %

84 : 4 , 3 , 10 , 7 , 13 , 47...4.76 , 3.57 , 11.90 , 8.33 , 15.48 , 55.95 = 37 : 44.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 44.05%

Powered By www.thaieducation.net