โรงเรียนบ้านกุดเม็ก (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 6 4 1 3 0 0
ร้อยละ 42.86 % 28.57 % 7.14 % 21.43 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 15 7 4 3 3 41
ร้อยละ 20.55 % 9.59 % 5.48 % 4.11 % 4.11 % 56.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 21 11 5 6 3 41
ร้อยละ 24.14 % 12.64 % 5.75 % 6.90 % 3.45 % 47.13 %

87 : 21 , 11 , 5 , 6 , 3 , 41...24.14 , 12.64 , 5.75 , 6.90 , 3.45 , 47.13 = 46 : 52.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 52.87%

Powered By www.thaieducation.net